logo3.gif(1 kb)
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV
EVANGELICKÁ

farní sbor
ČESKÁ LÍPA - NOVÝ BOR
O církvi O našem sboru Kontakt Odkazy

O NAŠEM FARNÍM SBORU


Před válkou na Českolipsku působila německá luterská církev. Po vyhnání sudetských Němců však byla činnost této církve zastavena. Farní sbor byl v České Lípě založen v souvislosti s osidlováním pohraničí po 2. světové válce v roce 1947 (nejprve v r. 1946 kazatelská stanice mělnického sboru).

motlitebna
ČESKÁ LÍPA:

České evangelické bohoslužby se v České Lípě zpočátku konaly v bývalém luterském kostele v městském parku (dnes užíván Církví československou). V první staršovstvu zvoleném 11. května 1947 zasedli kurátor František Šťovíček (úředník), vrch. tech. rada ČSD ing. Jaroslav Maláč, účetní Jar. Vojtíšek, pokladník Josef Fiala. Do vlastního sborového domu v Chelčického ulici na Svárově (dnešní sídlo sboru) se sbor přestěhoval v roce 1951. V přízemí domu se nachází sborová modlitebna (kaple), v patře farní kancelář, byt faráře a byt domovníka. V letech 2003 - 2004 byl adaptován interiér modlitebny - do sborového sálu byly umístěny dřevěné kostelní lavice, okna osazena ručně vyrobenými uměleckými skly (návrh a výroba Miroslav Štědra).

NOVÝ BOR:

Čeští evangelíci přišlí do města s koncem druhé světové války na práci svých německých předchůdců nenavázali a začali vlastně znovu od počátku. V r. 1946 založena kazatelská stanice. V přípravném výboru zasedali primář MUDr. O. Nagy, Milena Kořenová, pokladník Alois Kubíček, kovář Jan Žaludek, zámečník Jan Durec a JUDr. Mir. Smetánka. Po r. 1951 založili kazatelskou stanici českolipského sboru a vybudovali svou modlitebnu (kapli) v přízemí domu čp. 328 na rohu ulic Prokopa Velikého a Široké. Modlitebna s kapacitou padesát míst prošla zásadní rekonstrukcí interiéru v roce 1995. Autorem návrhu je akademický sochař M. Čermák, spoluautor návrhu a realizátor lustrů a oken je místní sklář M. Štědra.

CVIKOV:
 • 1945 - příchod evangelíků do Cvikova při poválečném osidlování pohraničí, a to především ze Zelowa a také z Poděbradska.
 • 1946 - vzniká kazatelské stanice mladoboleslavského sboru ve Cvikově.
 • 1948 - v kazatelských stanicích Cvikov, Jablonné a Mimoň začíná pracovat f. Hornych.
 • 1949 - založen samostatný sbor v Jablonném, kde je evang. kostel. Cvikov je kaz. stanicí. F. Hornych bydlí v Jablonném.
 • 1955 - nastupuje vikář Amos Tejkal. Sídlo sboru přeneseno do Cvikova (velký sborový dům v Pivovarské ulici). Sbor má asi 800 členů, účast při nedělních shromáždění činí dle vzpomínek pamětníků až 80 osob.
 • 1961 - A. Tejkal zvolen farářem ve Cvikově a jeho celkem dvanáctileté působení je členy sboru chváleno jako velice úspěšné.
 • 1967 - farářem sboru zvolen Blahoslav Pípal. Sbor koná bohoslužby také v kazatelských stanicích v Jablonném a Mimoni.
 • 1972 - po odchodu far. Pípala sbor zůstává bez kazatele. V době normalizace aktivita sboru prudce upadá, lidé se bojí přicházet z důvodů politické perzekuce.
 • 1974 - nastupuje vikář Klapetek, ale působí jen dva roky. Jeho působení je členy sboru hodnoceno jako neúspěšné. Od té dobu již sbor nikdy nezískal kazatele. Kurátorkou je až do r. 1993 Helena Jelínková. Členové sboru stárnou, křty dětí či nově přistouplých se nekonají
 • 1983 - přenesení sídla sboru do menšího domu v Tovární ulici. Důvodem je minimální návštěvnost nedělních shromáždění (2 - 4 účastníci). Sbor je administrován z Doks.
 • 1990 - českolipský farář Miloslav Vašina pravidelně dojíždí do Cvikova kázat každou neděli. Zájem o účast v nedělním shromáždění stoupá (cca 8 osob).
 • 1993 - samostatný sbor zaniká a stává se kazatelskou stanicí sboru Česká Lípa. Kazatelem je jáhen M. Lukášek, kurátorem M. Přívratský. V okamžiku připojení k Č. Lípě má sbor cca 60 registrovaných členů. Zahájeny pravidelné biblické hodiny. V nedělním shromáždění se objevuje až 14 osob převážně staršího věku, ale také jedna mladá rodina, později získána křtem další.
 • po r. 1998 - neblahý zlom nastává v druhé polovině devadesátých let. Věrní leč staří členové rychle vymírají. Jedna mladá rodina se stěhuje do N. Boru, druhá odpadá. V rychlé sledu umírají další věrní účastníci shromáždění, mezi nimi dlouholetá kurátorka těšící se mimořádné autoritě, s. Helena Jelínková. Poslední ranou je smrt manželů Svobodových v únoru 2004.
 • FARÁŘI SBORU
 • František Matula .................... 1948 - 49
 • Jan B. Semerádt ..................... 1950 - 56
 • Jan Chvála .......................... 1956 - 70
 • Miloš Rejchrt ....................... 1970 - 72
 • Stanislav Větrovský ................. 1976 - 80
 • Naděje Chrástková ................... 1981 - 88
 • Miloslav Vašina ..................... 1990 - 92
 • Marek Pompe Lukášek ................. 1993 - 2010
 • Tomáš Mencl ......................... 2010
 • KURÁTOŘI SBORU
 • František Šťovíček................... 1947 - 55
 • Josef Svoboda ....................... 1955 - 56
 • Ludvika Mouchová .................... 1956 - 57
 • Miroslav Žďárek ..................... 1960 - 75
 • Miloš Rejchrt ....................... 1975 - 76
 • Jaroslava Sobotíková ................ 1976 - 93
 • Milan Přívratský .................... 1993 - 99
 • Marta Štědrová ...................... 1999 - 05
 • Daniel Schneeberger ................. 2005 - 12
 • Milan Přívratský ml. ................ 2013

 • 2005