Nejčerstvější aktuality

Dopis synodní rady

Českobratrské církvi evangelické Praha, 25. března 2020 Č.j.: ÚCK/143/2020

Milí přátelé, sestry a bratři, bez jakékoli přípravy jsme vrženi do dosud neprozkoumaného způsobu existence našich sborů. Jak žít ve sborovém společenství bez dvou či tří, kteří se v Kristově jménu scházejí? Nová je i role našich kazatelů a kazatelek. Ani předchozí studium, ani vikariát je na situaci nouzového stavu cíleně nepřipravovaly. Přitom, paradoxně, jejich služby je nejvíce třeba právě v čase ohrožení a strachu. Proto je povzbuzujme, aby nacházeli tvůrčí sílu k předávání naděje evangelia způsobem, který je jim blízký. Není možné určit, jak na to. Snad nejbližší vyjádření je – aktivně. Každý má jiné možnosti, jiná obdarování. Je možné se vzájemně inspirovat, sdílet dobrou praxi, užívat podněty a texty, které jsou k dispozici zejména na internetu. Za velmi důležité považujeme, aby členové sboru věděli, že se na svého kazatele a svou kazatelku mohou obrátit, že je jim k dispozici telefonem, e-mailem, na sociálních sítích. Děkujeme sborům, které vysílají bohoslužby online. Je to výborné. Ale není nezbytné, aby tak činil každý sbor. Přijímejme nedělní bohoslužby v České televizi a v Českém rozhlase za své. Spojí nás jak napříč sbory, tak s ekumenou, i ostatními diváky. Je výtečné, že právě v době úzkosti smíme být spolu ve jménu Kristově. Návštěvy nemocných a potřebných, kromě situací ohrožení života, nedoporučujeme. Chraňme sebe, ty, kdo s námi žijí, mějme ohled i na navštívené. Pohřební rozloučení ve sboru doporučujeme odložit na pozdější dobu. Kazatel či kazatelka, ani kdokoli jiný, nesmí být nuceni vstupovat do situací, v nichž hrozí nebezpečí nákazy. Pastorační péče o pozůstalé je za těchto okolností náročná na citlivou komunikaci. Myslíme na vás. Milé kazatelky, milí kazatelé, čas uvolněný zrušením shromáždění a akcí užijte k modlitbám, přímluvným i kajícím, ke studiu, četbě, pořádání sborového archivu, odpočinku. Dbejte prosím i na to, aby ovšem šíře možných aktivit nevedla k vašemu vyčerpání a nekončícímu neklidu. Přejeme hodně sil, moudrosti a odvahy šířit naději, kterou nemáme ze sebe, a proto nepodléhá ani rzi, ani viru.

Upřímně zdraví Daniel Ženatý synodní senior, Vladimír Zikmund synodní kurátor, Pavel Pokorný I. náměstek synodního seniora, Jiří Schneider I. náměstek synodního kurátora Ondřej Titěra II. náměstek synodního seniora, Eva Zadražilová II. náměstkyně synodního kurátora

 

 sledujete pravidelné denní úvahy na:

 https://soundcloud.com/user-41012488 

Bohoslužby: https://www.e-cirkev.cz/online-bohosluzby

Pokyny synodní rady k mimořádné situaci

 Upozorňujeme, že usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 215 (85/2020 Sb.) zrušilo bod I.1 usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 199 (72/2020 Sb.), podle něhož bylo možné konat náboženská shromáždění s účastí do 30 osob.  Z toho vyplývá, že již nelze konat ani bohoslužebná nebo katechetická shromáždění s účastí do 30 osob, jakými jsou např. biblické hodiny, nebo setkání konfirmandů, mládeže, střední generace, seniorů. Je však možné, aby kazatel nebo starší v případě potřeby navštívil potřebného v jeho domácnosti.  Nedělní bohoslužby v kostelích a modlitebnách jsou až do odvolání zrušeny. Online bohoslužby jsou více než doporučeny! 

Pro informaci a také povzbuzení zde přikládám pastýřský list synodního seniora Daniela Ženatého.

Pokud víte o někom, kdo by z důvodu karantény či nemoci potřeboval pomoci s nákupem nebo čímkoli jiným a nemá zajištěnou pomoc, dejte mi vědět. Budu-li zdráva, ráda pomůžu. 

Čtěme i v této nelehké situaci Písmo s vědomím, že i v odloučení společně nasloucháme Božímu slovu a přimlouváme se jeden za druhého.

Pán Vás opatruj a naplňuj Vás svým pokojem.

Vaše farářka Petra Náhlovská

Aktuální informace pro Vás budou na této stránce průběžně vyvěšovány.

 Pastýřský list

Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé,

prožíváme těžký čas. Zákeřný vir změnil během několika dnů způsob života celé planety.

Jednou se budeme ptát, zda tato situace nastala bez varování, nebo jsme varování neviděli, či vidět nechtěli. Avšak dnes, v čase nouzového stavu v naší zemi, je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Ani nevyslovujme to, co zbytečně šíří chaos a neúctu k ostatním lidem.

Respektujme rozhodnutí vlády. Přejme panu premiérovi, ministrům, vládám všech zemí, aby jim Bůh dával sílu, zdraví, moudrost a pokoru.

S úctou přijímejme úsilí všech, kdo pečují o staré, slabé, bezbranné. Podporujme ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za fungování nutných služeb. Vyjadřujme jim dostatečně svou důvěru i své poděkování.

Modleme se za nemocné, za nejvíce postižené země, Itálii, Německo, Řecko a další země v Evropě i ve světě, i za to, aby se strašná infekce nepřenesla do táborů pro uprchlíky a na místa, v nichž nelze zajistit ani hygienu, ani spravedlivé podmínky pro život.

V příštích týdnech se nebudeme scházet k bohoslužbám. Budou nám velice chybět. Avšak čas bez bohoslužeb neznamená čas bez Boha. Vždyť Kristus Ježíš zemřel a byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Od něj nás neodloučí ani smrt, ani život, ani přítomnost, ani dočasné zrušení bohoslužeb, ani koronavirus. Pokusme se současný čas omezení přijmout jako dar. Modleme se, čtěme Bibli – nejlépe nahlas – sami i s nejbližšími. Objevujme znovu krásu Žalmů, třeba vyznání, že Bůh je naše útočiště i síla, ve všelikém soužení, pomoc vždycky hotová. Objevujme sílu textů v našich zpěvnících. Naplňme přítomnost nadějí i pokorou, vždyť život po současné krizi bude jiný, skromnější, ale proto nemusí být horší.

Každý z nás může aktivně informovat druhé např. o bohoslužbách a dobrých pořadech v televizi, rádiu, nebo o dobrých knihách. Pomocí jsou i denně aktualizované webové stránky naší církve e-cirkev.cz a ustredicce.cz.

Nouzový stav bude zřejmě platit i v době velikonočních svátků. Hledejme společně jako církev, i každý sbor podle svých podmínek, jak Velikonoce oslavit i při respektování všech omezení.

Jsme po mnoha desetiletích první generace, která se v naší zemi vyrovnává s pandemií tohoto druhu. Ale rozhodně nejsme první generace, která se vyrovnává se zlem. Na sklonku války, v dubnu roku 1945 přišel do sborů naší církve dopis synodní rady, v němž se mj. píše: Učiňme všechno pro své tělesné bezpečí a pro zachování svých životů, ale varujme se malověrného a zbabělého strachu… Nejde v těchto těžkých hodinách jen o zachování života a majetku, ale o Boží slávu a čest, o to, abychom mu nalezeni byli věrní.

Kéž i společenství s těmi, kdo už jsou doma u Krista, nás posiluje v čase tomto i příštím. Pokoj Boží s námi všemi.

S úctou

Daniel Ženatý, synodní senior

synodní rada Českobratrské církve evangelické